KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
Janusz Korczak
 
PROMOWANIE BEZPIECZNEGO, EKOLOGICZNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ AKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi-dziećmi oraz dorosłymi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

NASZ PRIORYTET

Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata. Nasze działania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu dzieci do poszukiwania, tworzenia. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. W myśl tego założenia wszelkie nasze oddziaływania sprowadzają się do stworzenia optymalnych warunków, by absolwent przedszkola był twórczy, miał szerokie zainteresowania, potrafił dbać o swoje zdrowie, kochał przyrodę, szanował ją, był ciekawy świata, kochał swoje miasto, znał swój region, potrafił radzić sobie z własnymi problemami, podejmował działania, współdziałał z rówieśnikami, miał poczucie własnej wartości, stosował właściwą hierarchię uniwersalnych wartości etycznych, potrafił zaprezentować swoje umiejętności i wiadomości oraz by aktywnie wraz z rodzicami uczestniczył w życiu przedszkola.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci:

 • otwarte,
 • twórcze,
 • komunikatywne,
 • przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji
 • znają siebie i swoje możliwości,
 • akceptują odrębność innych,
 • potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji,
 • rozwiązują problemy,
 • dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami
 • są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych
 • mają dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • zainteresowany są nauką i literaturą
 • samodzielne
 • aktywne w podejmowaniu działań
 • lubiące działania twórcze
 • wrażliwe estetycznie
 • akceptujące zdrowy styl życia
 • posiadające bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • mające poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
 • są pełne inicjatywy, odważne i samodzielne
 • chętnie się uczą, mają szerokie zainteresowania i rozwijają swoje talenty
 • są kreatywne i pełne fantazji
 • odróżniają dobro od zła, mają wiele empatii i są bardzo przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów
 • ma zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości
 • woli współpracę niż rywalizację.

Naszym założeniem jest to aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach. Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej. Każdego dnia tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w warunkach zdrowia i bezpieczeństwa. Pragniemy zaszczepić u dzieci radość z wykonywania różnorodnych ćwiczeń, umożliwić prezentowanie własnych zabaw ruchowych i uświadomić dobroczynny wpływ ruchu dla zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Chcemy ukazać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, ukształtować odpowiednie postawy i nawyki. Zmierzamy do wychowania dziecka jako świadomego i aktywnego podmiotu działań prozdrowotnych. Wspólnie z rodzicami staramy się stwarzać optymalne warunki dla zdrowego i aktywnego stylu życia. Chcemy aby nasi wychowankowie zdobyli jak najwięcej doświadczeń, które będą stanowiły podwaliny do nabycia umiejętności efektywnego uczenia się, współżycia w grupie społecznej, reprezentowania wartości moralnych i etycznych w życiu dorosłym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

CELE GŁÓWNE

1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie wszystkich obszarów.

1. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. Cele szczegółowe
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o atrakcyjną ofertę przedszkola.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci. • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej w lokalnej społeczności. Kryteria sukcesu
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.