PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Przedszkole Samorządowe Nr 2. mieści się przy ulicy Osiedle Huty 1. Przedszkole z wieloletnią tradycją, istnieje od 1948 roku. Jako pierwsze powstało w naszym mieście. Najpierw przy Hucie Szkła Kryształowego „Julia”, późniejsze Państwowe Przedszkole nr 2. Było to przedszkole liczące jeden oddział. Początkowo zarówno warunki lokalowe, jak i wyposażenie były bardzo skromne. Przedszkole składało się z trzech sal kuchni i toalety. Nie posiadało centralnego ogrzewania, dlatego palono w piecach. Wyposażenie sal stanowiły stare niskie drewniane stoły, a zamiast krzeseł były ławki. Dzieci miały do dyspozycji drewniane klocki i niewiele zabawek. Do spożycia posiłków służyły metalowe sztućce i miski. Dużym pozytywem, przy tych ogólnie pozostawiających dużo do życzenia warunkach było to, że wokół przedszkola znajdował się duży ogrodzony teren, co stanowiło bezpieczne miejsce do dziecięcych zabaw. Do przedszkola uczęszczały głównie dzieci pracowników huty. Rodzice rozpoczynali prace o godzinie szóstej, więc aby zapewnić opiekę placówkę otwierano jak najwcześniej o 5.30. Wszelkie zakupy na początku działalności finansowała huta. Rodzice chętnie wspomagali przedszkole lub udzielali się w pracach na jego rzecz. Dzięki temu udało się placówce przetrwać najtrudniejszy okres w jej działalności i nadal może opiekować się, wychowywać i kształcić kolejne pokolenia małych mieszkańców Szklarskiej Poręby. Na początku lat pięćdziesiątych po przekształceniach strukturalnych zmieniło nazwę na Państwowe Przedszkole nr 2, i podlegało Inspektoratowi Oświaty w Szklarskiej Porębie. Od 1990 roku, kiedy to nastąpiła zmiana organizacji edukacji przedszkolnej i prowadzenie przedszkoli stało się zadaniem własnym gminy, przedszkole zmieniło nazwę na Samorządowe Przedszkole nr 2 i podlega do dnia dzisiejszego Radzie Miasta w Szklarskiej Porębie. Do przedszkola zawsze uczęszczały dzieci ze wszystkich rejonów Szklarskiej Poręby. Przedszkole położone jest na obrzeżach miasta, w dosyć znacznej odległości od centrum. Okolica, w której położona jest placówka należy do cichych i spokojnych, pozbawionych hałasu i smogu spalin samochodowych, wokół znajduje się dużo zieleni. Teren jest ogrodzony i bezpieczny. W obecnej chwili przedszkole jest przyjazne dzieciom, funkcjonalnie i dobrze wyposażone, klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi, otwarte dla rodziców i środowiska lokalnego, umożliwiające kultywowanie i poznawanie tradycji i obrzędów, a przede wszystkim rodzinna atmosfera. W przedszkolu pracują nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne. Wszystkie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe, biorą udział w doskonalących kursach i szkoleniach. Zatrudniony jest również personel pomocniczy, ogółem 11 pracowników. Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 75. Obecnie przedszkole posiada 6 sal dla poszczególnych 3 oddziałów. Jest sala gimnastyczna, kuchnia, dwie łazienki, szatnia, ogród oraz łąka służąca do nauki jady na nartach i sankach. Przedszkole Samorządowe Nr 2 spełnia założenia reformy Ministra Edukacji Narodowej. W swojej działalności i programie wychowawczym traktuje wychowanka podmiotowo, dostosowując metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Jak również specjalistami, którzy służą swoją pomocą zarówno dzieciom zdolnym jak i mającym trudności. Zadaniem nauczyciela jest tak kierować i prowadzić zajęcia, aby każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciel dobierając odpowiednie metody i formy musi zintegrować grupę, pobudzić dzieci słabsze i nieśmiałe do działania, tak aby zdobyły odpowiednie umiejętności, sprawności i wiadomości. Nauczycielka zna dobrze swoich podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami jako pierwsza odkrywa szczególne zdolności dziecka i dąży do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole. Nasze przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Tu uczy się dobrych manier, rozwija swoją osobowość i talenty. Zajęcia obowiązkowe prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane do możliwości dzieci – mają one możliwość samorealizacji i wyboru propozycji działania. Programy własne dostosowane są do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, z poszanowaniem praw dziecka. Przedszkole oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych, które są dostosowane do zainteresowań dzieci, wpływając na ich wszechstronny rozwój. Między innymi: nauka języka angielskiego, nauka jazdy na nartach, nauka tańca towarzyskiego i nowoczesnego, wycieczki piesze i autokarowe, koncerty Filharmonii Dolnośląskiej i spektakle teatralne. Tylko w naszym przedszkolu dzieci korzystają bezpłatnie z basenu, są objęte codzienną opieką logopedyczną, dzieci mające problemy objęte są zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Nasze przedszkole jako jedno z nielicznych należy od X. 2007 do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

TAK NASZE PRZEDSZKOLE DZIAŁA CAŁY ROK
ZBLIŻA SIĘ DO IDEAŁU PO KROKU KROK
NASZE KOLEŻANKI SIĘ ROZWIJAJĄ
I CORAZ LEPSZE POMYSŁY MAJĄ

Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy; wspólnie wymieniają myśli i swoje pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie spędzić czas. Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz również kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci. Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć i wzbogacić bazę placówki.

NASI RODZICE SĄ WSPANIALI
WIELE MIŁOŚCI SWOIM DZIECIOM DALI
LICZYĆ NA NICH MOŻNA W KAŻDEJ CHWILI
BO DO ICH ROZWOJU SIĘ PRZYCZYNILI

Wszyscy posiadają odpowiednie kompetencje, dzięki czemu powierzane nam zadania spełniamy bardzo dobrze. Znamy program wychowania w przedszkolu, bowiem czynnie uczestniczymy w jego tworzeniu i realizacji. Pracę ułatwia też dobra znajomość wychowanków, wzajemna współpraca i przyjazna atmosfera, odpowiednie oddziaływanie wychowawcze na dzieci.

W NASZYM PRZEDSZKOLU WSZYSCY SIĘ KOCHAMY
O DOBRE RELACJE MIĘDZY SOBĄ DBAMY
I GORĄCO DO NAS ZAPRASZAMY !