WYDAWNICTWO WSIP -" PLAC ZABAW"- PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program „Plac zabaw” to nowoczesny program, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia z 14 lutego 2017 r. Zakłada nie tylko zapewnienie dziecku dobrego startu w szkole, ale przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych przygotowujących do życie we współczesnym, szybko rozwijającym się świecie. Jest odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli, ponieważ zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do każdego z osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej, zawartych w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Takie uszczegółowienie zapisów zawartych w podstawie programowej ułatwia planowanie pracy z dzieckiem, monitorowanie osiągnięć i prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej. Treści programowe w szczegółowy sposób opisują zakres tematyczny jaki należy uwzględnić w pracy z dziećmi, aby w pełni zrealizować całość podstawy programowej. Dzięki programowi jasne staje się dla nauczyciela jakie umiejętności szkolne powinno opanować dziecko kończące edukację przedszkolną. Niezwykle pomocny, szczególnie dla młodych nauczycieli, jest podział ćwiczeń rozwijających umiejętności z zakresu edukacji językowej i wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną na etapy, uwzględniające wiek dzieci przedszkolnych, a więc dla 3 ,4, 5 i 6-latków.

W programie podkreślane jest znaczenie samodzielnego dochodzenia dziecka do wiedzy poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie. Nauczyciel jest osobą organizującą dziecku proces zdobywania wiedzy poprzez właściwe zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, sytuacji edukacyjnych oraz umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń. Dlatego polecane metody i sposoby osiągania celów są zgodne z takim podejściem do uczenia się. Program oparty jest na nowoczesnych, skutecznych i efektywnych metodach pracy takich jak: plan daltoński, nauka matematyki według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, organizowanie zabaw badawczych i zajęć typu „laboratorium”, różnorodne metody nauki czytania (Ewy i Feliksa Przyłubskich – metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym, Glena Domana, sylabowa, Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, metoda analityczno-syntetyczna), metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej według Batii Strauss, pedagogika zabawy, drama, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda projektu. Są to metody znane, lubiane przez nauczycieli i bardzo skuteczne. Inspirujące są także przykładowe scenariusze zawarte w programie.

Autorka programu podkreśla znaczenie dobrej współpracy z rodzicami jako jednego z warunków zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i przygotowania go do nauki w szkole. Przypomina o wspomagającej roli przedszkola w stosunku do rodziny w wychowaniu dziecka oraz znaczeniu ujednoliconych, uzgodnionych z rodzicami oddziaływań wychowawczych. Program zawiera opis przykładowych form współpracy z rodzicami oraz ich znaczenia dla budowania dobrej relacji wszystkich osób współpracujących dla dobra dziecka.
Program „Plac zabaw” zawiera również ważne wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Do programu opracowane zostały spójne z nim Arkusze obserwacji (trzylatka, czterolatka i pięciolatka) oraz Diagnoza dojrzałości szkolnej. Umiejętności dzieci pogrupowane są w nich w sposób zgodny z podstawą programową co ułatwia nauczycielowi ocenę osiągnięć dziecka. Wybierając do realizacji program „Plac zabaw” nauczyciel ma narzędzie krok po kroku kierujące jego pracą wychowawczo-dydaktyczną. Świadczy o tym chociażby zawartość programu. Program składa się z:

  • koncepcji teoretycznej,
  • celów kształcenia i wychowania,
  • treści edukacyjnych,
  • sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania,
  • wskazówek dotyczących diagnozowania osiągnięć rozwojowych dziecka,
  • przykładowych scenariuszy zajęć realizowanych zgodnie z programem,
  • wskazówek dotyczących współpraca z rodzicami.

Konkretny, czytelny i napisany prostym językiem program nie pozostawia wątpliwości czego uczyć dzieci i w jakiej kolejności, aby zapewnić im wszechstronny, zgodny z indywidualnym tempem rozwój. Realizacja programu daje możliwość ukształtowania dziecka odpowiedzialnego, potrafiącego samodzielnie myśleć i jednocześnie współpracować z innymi, posiadającego poczucie sprawczości i niezależności.

Opinia o programie Jolanty Wasilewskiej
nauczyciel wychowania przedszkolnego, przez 21 lat dyrektor przedszkola, ekspert do spraw awansu z listy MEN, autorka wielu artykułów z zakresu zarządzania oświatą, była redaktor prowadząca czasopisma dla dyrektorów przedszkoli, tutor, mediator, szkoleniowiec, certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny

Nauczycielki w naszym przedszkolu realizują również własne projekty opracowane na potrzeby przedszkola, a zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną:
• Projekt własny z zakresu edukacji czytelniczej
„Czytam od 3 lat”
Autorzy: M. Misztal i G. Niebielecka

• Projekt własny edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym:
„Ekologiczny przedszkolaczek”
Autorka: J. Minkina

• Projekt własny rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci:
„Zdolny przedszkolaczek”
Autorka: J. Minkina

• Projekt własny edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym:
„Promocja zdrowia”
Autorka: T. Ulanowska

• Projekt własny edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym:
"Bezpiecznie, zdrowo na sportowo metodami aktywnymi"
Autorka: B. Marcinkowska

Regulamin - pobierz

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
3)przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie; 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; 14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.