PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:30 DO 13:30

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 830  DO 1330
 
6.30 – 8.30 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

8.30 - 9.30 – ŚNIADANIE

 • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole

9.30 – 10.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE


w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

10.30 – 11.00 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,

11.00 – 12.00 - ZABAWA

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

12.00 – 12.30 – OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 14.00 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

14.15 – 16.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.

W naszej placówce oprócz trzech podstawowych posiłków dzieci codziennie na drugie śniadanie otrzymują kawałki marchewki lub jabłka. W szatni w miejscu ogólnie dostępnym stoi dystrybutor z wodą mineralną. Każde dziecko ma w sali swój podpisany kubek, zawsze może ugasić pragnienie. Jeżeli jest lato i przebywamy na dworze, napoje są wynoszone. Jadłospis przedszkolny ustalany jest z tygodniowym wyprzedzeniem, wisi w widocznym miejscu, zaraz przy wejściu do budynku. Dzieci mają urozmaicone posiłki, jeżeli ktoś czegoś nie lubi zawsze w kuchni może sobie „załatwić”, np.: zamienną kanapkę. Jeżeli rodzice zgłaszają uczulenie dziecka na jakąś potrawę zawsze to uwzględniamy. Do podwieczorku podawany jest chleb z dżemem, miodem i herbata lub napoje.