Podziękowanie za udział w projekcie "Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała”

W tym roku Przedszkole brało udział w projekcie “Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości, którego celem było:
- Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
- Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
- Poznanie tańców ludowych
- Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Projekt edukacyjny "Szkoła z Prawami Dziecka"

Nasze przedszkole było koordynatorem IV edycji Projektu edukacyjnego "Szkoła z Prawami Dziecka" organizowanego przez UNICEF Polska w roku szkolnym 2018/2019.
Projekt miał na celu:
- zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniami z zakresu praw dziecka
- uświadomić uczniom znaczenie praw dziecka i ich konsekwencje w życiu codziennym
- kształtować wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego
- promować partycypację dzieci i młodzieży w życiu placówki
- zaangażować przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie praw dziecka
- wyróżnić najaktywniejszych działaczy dbających oprawa dziecka wśród lokalnej społeczności

Laureaci Konkursu "Środowisko naturalne w którym pragnę żyć" - Bukowiec

Laureaci Konkursu "Środowisko naturalne w którym pragnę żyć" - Bukowiec