Przedszkole Samorządowe nr 2
w Szklarskiej Porębie

Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ROZDZIAŁ I
Ogólna informacja o przedszkolu

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty 1.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska Szklarska Poręba.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul. Osiedle Huty 1
58-580 Szklarska Poręba
tel./fax (75) 717 27 16
NIP 611-22-92-873

6. Adres poczty internetowej przedszkola:
e-mail: mzea.sz.przedszkole.nr.2@neostrada.pl
7. Przedszkole działa jako jednostka budżetowa, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Szklarska Poręba,
b) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
8. Nazwa przedszkola: KRYSZTAŁEK.

§ 2

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00, w dni robocze od poniedziałku
do piątku.
4. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin, w tym 5 godzin przeznaczonych
na realizację podstawy programowej od godz. 8:30 – 13:30.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, sprawność ruchowej i bezpieczeństwa, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

§ 4

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola są w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

§ 5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
w szczególności :
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz zajęć poza terenem przedszkola
– podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest wezwać pomoc nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
– w trakcie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowej osoby dorosłej.
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.
d) współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów).
2. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby dziecka, nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku takiego kontaktu powiadomić lekarza.
3. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko w przedszkolu, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. O takim fakcie natychmiast powiadamia Dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpiecza miejsce wypadku.
4. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
5. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, Dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.
6. Przedszkole przyjmuje na siebie pośrednictwo w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na wniosek rodziców.
7. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest reagować na wszystkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

§ 6

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego,
g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców,
h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży .
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców,
b) nauczyciela,
c) poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.
6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi i rewalidacyjnymi wymaga zgody rodziców.
7. Szczegółową organizację zajęć indywidualnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy.
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 8

1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9

1. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
2. Zadania Dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
5) opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
8) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
10) wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
11) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
14) kierowanie polityką kadrową przedszkola, przyjmowanie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
15) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
16) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
17) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i p.poż.,
18) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
19) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
20) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
21) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
22) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:
a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
4. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 10

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu Statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także uchwalenie,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, programów własnych w przedszkolu,
c) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
d) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
f) ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) projekt planu finansowego przedszkola,
b) wnioski Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
c) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
d) propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
14. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.
15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
w § 10 pkt 5.

§ 11

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
a) po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału,
b) w wyborach, o których mowa jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic,
c) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców.
4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
5. Rada Rodziców może wystąpić do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
7. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:
a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego,
b) uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców.
8. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

§ 12

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Spory wynikłe między organami przedszkola, rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
3. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.
4. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa przedszkola.
5. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu.
6. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów, których konflikt dotyczy; trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również osoba z poza przedszkola, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu.
7. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba z poza przedszkola, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel organu prowadzącego, jeżeli podejmie się rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja.
4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców, prawnych opiekunów.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
8. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały.
9. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
10. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 8 sal dla poszczególnych oddziałów,
b) salę rekreacyjną,
c) salę terapeutyczną,
d) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
e) kuchnię,
f) szatnię dla dzieci i personelu,
g) ogród przedszkolny
h) boisko
11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.
12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
13. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 14

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową są nieodpłatne.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go każdego miesiąca.
5. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
6. Zajęcia z religii organizowane są 1 razy w tygodniu.
7. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Zajęcia te finansowane są przez organ prowadzący.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 min. dla 3- i 4- latków i około 30 min. dla 5- i 6- latków.
9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki.
10. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

§15

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 630 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem pkt 7.
7. Odbieranie dziecka z przedszkola trwa do godziny 17.00
8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem po godz. 17.00 nauczyciel zawiadamia Policję.

§ 16

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z procedurą rekrutacji.
2. Przyjęcia do przedszkola przeprowadza się w roku szkolnym od 1 do 28 lutego.

§ 17

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadkach:
1) gdy dziecko bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż 3 tygodnie,
2) gdy dziecko przyprowadzane jest do przedszkola nieregularnie (1 raz w tygodniu lub rzadziej),
3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania,
4) gdy rodzice zalegają przez ponad 1 miesiąc z odpłatnością za świadczenia ustalone przez organ prowadzący,
5) gdy rodzice nie przestrzegają Statutu przedszkola,
6) gdy rodzice nie stosują się do uchwał organów przedszkola.
2. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola, rodzicom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. W związku z odwołaniem rodziców, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor może:
1) podtrzymać swoją decyzję w mocy,
2) zawiesić wykonanie decyzji na czas określony tj. od 1 do 3 miesięcy,
3) cofnąć decyzję.
4. Od decyzji Dyrektora podjętej w wyniku odwołania rodziców, o którym mowa w ust. 3, rodzice dziecka mają prawo odwołać się w drodze skargi do organu prowadzącego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 18

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim, jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
8) zdrowego jedzenia.
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 19

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, informowanie
o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości),
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą grupy,
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

§ 20

1. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców oraz tytuł „SUPER MAMA” i „ SUPER TATA”.

§ 21

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
2. Z rodzicami dzieci nowo przyjętych pierwsze spotkanie odbywa się w ostatni piątek czerwca każdego roku i rozpoczyna ono cykl adaptacyjnych spotkań z dziećmi i rodzicami.

§ 22

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe, konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem,
b) kąciki dla rodziców,
c) zajęcia otwarte, imprezy integracyjne.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz odpowiedni specjaliści (m.in. logopeda, terapeuta).
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
ł) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
n) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
4. Specjaliści o których mowa w ust.1 w szczególności:
a) w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka opracowują indywidualne programy zajęć specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem,
b) prowadzą zajęcia specjalistyczne,
c) prowadzą różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej dla dziecka i rodziny.

§ 24

1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§25

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde ze swoich dzieci i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenie ich w działalność przedszkola.

§ 26

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
§ 27

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.
a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
c) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci oraz ich bezpieczeństwa,
d) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy i Wynagradzania.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 29

1. Przygotowanie projektów zmian w niniejszym statucie należy do kompetencji Rady Pedagogicznej.
2. Zmiany w Statucie zatwierdzane są poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora przedszkola do wydania tekstu jednolitego Statutu po wprowadzeniu 3 uchwalonych zmian.

§ 30

1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) Wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń.
b) Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora przedszkola.

§ 31

1. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 32

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30.11.2017

Dyrektor przedszkola

Print Friendly, PDF & Email
Przewiń na górę