Przedszkole Samorządowe nr 2
w Szklarskiej Porębie

STATUT

ROZDZIAŁ I

Ogólne informacje o przedszkolu

 • 1
 1. Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty 1.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Szklarska Poręba, z siedzibą przy ul. Granitowej 2, 58-580 Szklarska Poręba.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 2

 1. Osiedle Huty 1

58-580 Szklarska Poręba

tel. (75) 717 27 16    

NIP 611-22-92-873

 1. Adres poczty internetowej przedszkola:

e-mail: sekretariat@przedszkole2-szklarskaporeba.pl

 1. Przedszkole działa jako jednostka budżetowa, której działalność finansowana jest przez:
 • Gminę Szklarska Poręba;
 • Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
 1. Nazwa przedszkola: KRYSZTAŁEK
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.

 • 1a

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2230);
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej’’ (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

Akty wykonawcze do wymienionych ustaw.

 • 1b

Definicje

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
 • Radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
 • Radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
 • Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola i realizujące roczne przygotowanie przedszkolne;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku dziecka z doświadczeniem migracyjnym, także osoby sprawujące nad nim opiekę;
 • Nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Przedszkola nr 10 Kubuś Puchatek w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;
 • Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Granitowej 2, 58-580 Szklarska Poręba.

 

 • 2
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej od godz. 8:30 – 13:30

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich realizacji

 • 3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. W ramach zadań przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, sprawność ruchowej i bezpieczeństwa, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez:

 1. a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
 2. b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,
 3. c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
 4. Przedszkole realizuje cele i zadania, wspomagając indywidualny rozwój każdego dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności, poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych   wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) planowanie swojej pracy z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci danego oddziału stwierdzone na podstawie obserwacji i diagnoz;

5) dostosowanie  tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej do możliwości dzieci i stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 1. Przedszkole organizuje proces wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w integracji z dziećmi pełnosprawnymi poprzez:
 • tworzenie warunków do zabawy i nauki oraz zapewnienie środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez specjalistów wskazanych w zaleceniach do orzeczenia.
 1. Wskazane w ust. 3-5 cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach edukacji (fizyczny, emocjonalny, społeczny, obszar poznawczy) przedszkola opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem opisanych wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci kończące wychowanie przedszkolne.
 2. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno -psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.
 3. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 • 3a

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  • kształtowanie w świadomości dziecka obrazu Ojczyzny, budzenie zainteresowań oraz pozytywnego stosunku do Niej oraz podstawy do przyszłej, już dojrzałej postawy patriotycznej,
  • rozwijanie zainteresowań swoim regionem;
   1. poznanie i kultywowanie tradycji, obyczajów i zwyczajów,
   2. tworzenie własnych tradycji przedszkolnych,
  • uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się nim;
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 3. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców
 • 4
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna, opiekuńcza i innowacyjna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Szczegółowe zadania przedszkola są w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • 5
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności :
 2. a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz zajęć poza terenem przedszkola

– podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest wezwać pomoc nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,

– w trakcie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowej osoby dorosłej.

 1. b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 2. c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.
 3. d) współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc (za zgodą rodziców).
 4. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby dziecka, nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami, a w przypadku braku takiego kontaktu powiadomić lekarza.
 5. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko w przedszkolu, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. O takim fakcie natychmiast powiadamia Dyrektora przedszkola, rodziców dziecka i zabezpiecza miejsce wypadku.
 6. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
 7. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, Dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.
 8. Przedszkole przyjmuje na siebie pośrednictwo w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na wniosek rodziców.
 9. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest reagować na wszystkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
 • 6
 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną poprzez:
 2. diagnozowanie środowiska wychowanków;
 3. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia;
 4. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
 5. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. wspieranie dziecka uzdolnionego;
 7. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo -dydaktycznego;
 8. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;
 9. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 10. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 11. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 12. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 13. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 14. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z:
 15. rodzicami;
 16. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
 17. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;
 18. innymi przedszkolami;
 19. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 20. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 21. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
 22. rodziców;
 23. nauczyciela;
 24. poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 25. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.
 26. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi i rewalidacyjnymi wymaga zgody rodziców.
 27. Szczegółową organizację zajęć indywidualnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 • 6a
 1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 • 7

(uchylono)

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

 • 8
 1. Organami przedszkola są:
 2. Dyrektor przedszkola;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Rada Rodziców.
 5. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Przedszkolu określa ustawa – Prawo oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
 • 9

Kompetencje Dyrektora

 1. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo–wychowawczą, dydaktyczną oraz innowacyjną jednostki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, przedkłada radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w ramach którego:

 1. a) kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu oraz przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej. opiekuńczej i innej działalności statutowej przedszkola,
 2. b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez diagnozę pracy przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji oraz realizuje zarządzenia organów nadzorujących przedszkole;

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

10) rozstrzyga spory pomiędzy organami przedszkola uwzględniając zakresy kompetencji tych organów;

11) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola;

12)  dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego;

13)  zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli;

14)  nauczycielowi odbywającemu staż zapewnia możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w przedszkolu;

15)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;

16)  współdziała z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

17)  jest kierownikiem zakładu pracy i decyduje w sprawach:

 1. a) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych; pracowników przedszkola;
 2. b) udziela kar i przyznaje nagrody pracownikom;
 3. c) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp, p-poż.;
 4. d) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 5. e) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym; regulaminem;
 6. f) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi; przepisami;

18)  stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;

19)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

20)  odpowiada za organizację kształcenia na odległość;

21)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

22) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, w którym mieszka dziecko.

 1. (uchylono)

1) (uchylono)

2) (uchylono)

3) (uchylono)

4) (uchylono)

5) (uchylono)

6) (uchylono)

7) (uchylono)

8) (uchylono)

9) (uchylono)

10) (uchylono)

11) (uchylono)

12) (uchylono)

13) (uchylono)

14) (uchylono)

15) (uchylono)

16) (uchylono)

17) (uchylono)

18) (uchylono)

19) (uchylono)

20) (uchylono)

21) (uchylono)

22) (uchylono)

23) (uchylono)

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:
 2. a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
 3. b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 5. Dyrektor przedszkola zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub z niepełnosprawnościami, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.
 6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.
 • 10

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 7. a) przedstawienie propozycji zmian statutu, a także uchwalenie;
 8. b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, programów własnych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 9. c) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;
 10. d) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 11. e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
 12. f) ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli;
 13. g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 14. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 15. a) projekt planu finansowego przedszkola;
 16. b) wnioski Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
 17. c) organizację pracy jednostki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
 18. d) propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 19. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
 20. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podsumowaniem półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 21. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

10a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie videokonferencji.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

11a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom dziecka.
 3. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.
 4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa

w § 10 pkt 5.

 • 11

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji jednostki.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. a) (uchylono)
 4. b) (uchylono)
 5. c) (uchylono)

2a. W wyborach do rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

2b.Wybory reprezentantów rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 2. a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 3. b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców.
 4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może wystąpić do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednostki.
 6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

6a. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

6b. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.
 2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy przedszkola;

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola;

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z przedszkola;

10)  współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału przedszkolnego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału i przedszkola.

 • 12

Zasady współdziałania organów przedszkola i rozwiązywanie konfliktów

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Spory wynikłe między organami przedszkola, rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
 3. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 4. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa przedszkola.
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu.
 6. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów, których konflikt dotyczy; trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również osoba z poza przedszkola, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu.
 7. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba z poza przedszkola, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel organu prowadzącego, jeżeli podejmie się rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

 • 13
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja.
 4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
 4. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały.
 5. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych jednostki może ulegać zmianie.
 6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 7. a) 8 sal dla poszczególnych oddziałów;
 8. b) salę rekreacyjną;
 9. c) salę terapeutyczną;
 10. d) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;
 11. e) kuchnię;
 12. f) szatnię dla dzieci i personelu;
 13. g) ogród przedszkolny;
 14. h) boisko.
 15. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.
 16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 17. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 • 14
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową są nieodpłatne.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

2a. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym w formie zarządzenia.

 1. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

3a. Edukacja przedszkolna jest bezpłatna dla każdego dziecka. Przedszkole nie nalicza opłat za godziny przebywania dziecka w Przedszkolu.

 1. Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go każdego miesiąca.

4a. Rodzice dzieci 6-letnich i starszych realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne wnoszą tylko opłaty za wyżywienie.

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 2. Zajęcia z religii organizowane są 2 razy w tygodniu w wymiarze 0,5 godziny.
 3. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Zajęcia te finansowane są przez organ prowadzący.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 min. dla 3- i 4- latków i około 30 min. dla 5- i 6- latków.
 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora jednostki.
 6. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 • 14a
 1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas określony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizują dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub;

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, lub;

3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub;

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

 1. O sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor informują organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • 15
 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do 8:30 lub w każdym innym czasie pracy jednostki z uwzględnieniem pkt 7.
 7. Odbieranie dziecka z przedszkola trwa do godziny 17:00
 8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem po godz. 17:00 nauczyciel zawiadamia Policję.
 • 15a

Preorientacja zawodowa

 1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:

1) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej,

2) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,

3) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

 1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).
 2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:

 1. a) określa, co lubi robić;
 2. b) podaje przykłady różnych zainteresowań;
 3. c) określa, co robi dobrze;
 4. d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

 1. a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
 2. b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
 3. c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
 4. d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
 5. e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

 1. a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
 2. b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

 1. a) opowiada, kim chciałoby zostać;
 2. b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
 3. c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
 • 16
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z procedurą rekrutacji.
 2. Przyjęcia do przedszkola przeprowadza się w roku szkolnym od 1 do 28 lutego.
 • 17
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadkach:

1) gdy dziecko bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż 3 tygodnie;

2) gdy dziecko przyprowadzane jest do przedszkola nieregularnie (1 raz w tygodniu lub rzadziej);

3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania;

4) gdy rodzice zalegają przez ponad 1 miesiąc z odpłatnością za świadczenia ustalone przez organ prowadzący;

5) gdy rodzice nie przestrzegają Statutu przedszkola;

6) gdy rodzice nie stosują się do uchwał organów przedszkola.

1a. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

1b. Skreślenie dziecka z listy przedszkolaków powinno zostać poprzedzone:

1) upomnieniem rodziców;

2) wysłaniem do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

3) wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;

4) ustaleniem sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, wychowawcy z rodzicami;

5) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP).

 1. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola, rodzicom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. W związku z odwołaniem rodziców, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor może:

1) podtrzymać swoją decyzję w mocy;

2) zawiesić wykonanie decyzji na czas określony tj. od 1 do 3 miesięcy;

3) cofnąć decyzję.

 1. Od decyzji Dyrektora podjętej w wyniku odwołania rodziców, o którym mowa w ust. 3, rodzice dziecka mają prawo odwołać się w drodze skargi do organu prowadzącego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;

4) rozmowy z dyrektorem.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 • 18
 1. (uchylono)
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych;

7) życzliwego i podmiotowego traktowania;

8) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

9) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.

 1. Wychowanek przedszkola ma również prawo do:

1) akceptacji takim, jakim jest;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8) zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki rodziców

 • 19
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 2. a) przestrzeganie niniejszego Statutu;
 3. b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 4. c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;
 5. d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 6. e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 7. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 8. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości);

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą grupy;

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

 • 20

(uchylono)

 • 21
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 2. Z rodzicami dzieci nowo przyjętych pierwsze spotkanie odbywa się w czerwcu każdego roku i rozpoczyna ono cykl adaptacyjnych spotkań z dziećmi i rodzicami.
 • 22
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 2. a) zebrania grupowe, konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem;
 3. b) kąciki dla rodziców;
 4. c) zajęcia otwarte, imprezy integracyjne.

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 • 23
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz odpowiedni specjaliści (m.in. logopeda, terapeuta).
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Przedszkola wykonują następujące zadania:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na

ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola.

2b. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 1a pkt 3, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla rodziców.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 2. a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 3. b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 4. c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 5. d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 6. e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
 7. f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 8. g) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 9. h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 10. i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 11. j) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 12. k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. l) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
 14. m) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 15. n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 16. o) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności jednostki;
 17. p) organizacja i prowadzenie zebrań z rodzicami co najmniej 2 razy w roku oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
 18. r) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą i innymi specjalistami;
 19. (uchylono)
 20. a) (uchylono)
 21. b) (uchylono)
 22. c) (uchylono)
 • 23a

Zadania specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu

 1. Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w miarę potrzeb w przedszkolu zatrudnia się specjalistów tj. logopeda, terapeuta, psycholog, pedagog oraz pedagog specjalny. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w aktach osobowych.
 2. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

 1. a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 3. c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
 4. d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
 3. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;

5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.

 • 24
 1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 • 25

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde ze swoich dzieci i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. b) ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 3. c) włączenie ich w działalność przedszkola.
 • 26

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych jednostek, placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 • 27
 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
 2. a) (uchylono)
 3. b) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 4. c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci oraz ich bezpieczeństwa;
 5. d) (uchylono)
 6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy i Wynagradzania.
 7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 • 28

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 • 29
 1. Przygotowanie projektów zmian w niniejszym statucie należy do kompetencji Rady Pedagogicznej.
 2. Zmiany w Statucie zatwierdzane są poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora przedszkola do wydania tekstu jednolitego Statutu po wprowadzeniu 3 uchwalonych zmian.
 • 30

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. a) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń;
 2. b) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora przedszkola.
 • 31

Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 • 32
 1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 15.11.2023r.

 

     Dyrektor przedszkola          

Print Friendly, PDF & Email
Przewiń na górę