Przedszkole Samorządowe nr 2
w Szklarskiej Porębie

Program nauczania 2023/2024

Białystok, 2020.05.04
Recenzja Programu wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu”

Autor programu: Dorota Kossakowska

Akty prawne, na podstawie których dokonano analizy zgodności z podstawą programową:
1. Ustawa z dnia 23 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (art.4 pkt 24 ustawy)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz.356).


Program wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Autorka szczegółowo opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3 – 6 lat. Program opiera się na aktywności dziecka z odniesieniem do kompetencji kluczowych, które zostały przyporządkowane do czterech obszarów rozwoju dziecka zawartych w podstawie programowej. Jest to bardzo ważny element, ponieważ porządkuje rozumienie istoty kompetencji kluczowych w odniesieniu do treści programowych. Program jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci przedszkolnych w zakresie celów i treści, umożliwiając nauczycielom stosowanie zróżnicowanych form i metod. Dzieci nie tylko wzbogacają wiedzę ale również nabywają umiejętność przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowania do zmieniającego się otoczenia. Poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych w dużym stopniu zaakcentowane są warunki do kreatywnych działań dziecka. Proponowane sposoby realizacji treści pomogą nauczycielowi w codziennej pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej, której efektem będzie dobre przygotowanie dzieci do szkoły. Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko na progu podjęcia edukacji w szkole. W ramach wyodrębnionych w programie obszarów edukacyjnych przedstawione są sposoby realizacji treści, propozycje, które można wykorzystać w pracy z całą grupą, z zespołem dzieci i indywidualnie. Struktura treści programowych została ujęta w formie tabelarycznej, podzielonych ze względu na grupy wiekowe. Podział ten należy traktować umownie dostosowując treści do indywidualnych możliwości poszczególnych dzieci. Ważnym elementem jest uwzględnienie osiągnięć dzieci, co może być ważnym punktem w planowaniu pracy nauczyciela. Ponownej analizie należałoby poddać pomysł trzykrotnego diagnozowania osiągnięć rozwojowych dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich (chodzi o trzykrotne podsumowanie wyników obserwacji). Autorka w programie określiła również treści wykraczające poza podstawę programową. Wzbogacane są one propozycjami praktycznych rozwiązań w pracy nauczyciela z dziećmi. W szerokim stopniu uwzględniła indywidualizację pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno z deficytami jak też z dzieckiem zdolnym.

Program wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu” ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem. Jest programem innowacyjnym, wprowadzającym propozycje wykorzystania do zajęć i zabaw dziecka w przedszkolu bajkowych postaci filmowych Treflinki i Treflika. Koncepcję treści programu Autorka zaczerpnęła z polskiego serialu edukacyjnego „RodzinaTreflików”, który dedykowany jest dzieciom w wieku 3 – 6 lat. W przekazywanych treściach, skierowanych do odbiorców zaakcentowane są podstawowe wartości jak: tolerancja, szacunek i przyjaźń. Podkreślone są również wartości rodziny, które w obecnych czasach potrzebują szczególnej uwagi, bowiem zabezpieczają podstawowe potrzeby rozwojowe dziecka takie jak miłość, bezpieczeństwo, życzliwość, zgodne współżycie w obszarze społecznym.
Niniejszy program należy traktować jako drogowskaz do planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela oraz jako inspirację do własnych poszukiwań metodycznych.
Pozytywnie oceniam program wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu” i polecam do realizacji w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wiesława Chrabąszcz
nauczyciel dyplomowany,
edukator oświaty,
terapeuta pedagogiczny,
dyrektor przedszkola

Print Friendly, PDF & Email
Przewiń na górę